ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابیب

فرهنگ فارسی معین

( اَ) [ معر. ] ( اِ.) نامی است که عرب به ماه اپیفی که در تقویم مصریان یا قبطیان معمول بوده داده است ، نام ماه اول سال عبرانیان که سپس نام نیسان گرفت تقریباً معادل با آوریل .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ