ترجمه مقاله

ابتسام

فرهنگ فارسی معین

(اِ تِ) [ ع . ] 1 - (مص ل .) لبخند زدن ، تبسم کردن . 2 - (اِمص .) شکرخند، لبخنده .
ترجمه مقاله