ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آیژ

فرهنگ فارسی معین

(یِ) ( اِ.) آییژ؛ شرارة آتش ، جرقه . آییژ، پژواک ، آبیز، هم گویند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ