ترجمه مقاله

آنتی تز

فرهنگ فارسی معین

(تِ) [ فر. ] ( اِ.) دومین طرف از مجموعة تز، آنتی تز و سنتز، وجود یا قضیه ای که در برابر تز قرار می گیرد یا آن را نقض می کند، برابرنهاد.
ترجمه مقاله