ترجمه مقاله

آمپول

فرهنگ فارسی معین

[ فر. ] ( اِ.) شیشة کوچکی محتوی داروی تزریقی یا خوراکی .
ترجمه مقاله