آمپرسنج

فرهنگ فارسی معین

( ~. سَ) [ فر - فا. ] اسبابی برای اندازه گیری شدت جریان الکتریکی مستقیم و متناوب که معمولاً برحسب آمپر یا میلی آمپر یا میکروآمپر درجه بندی می شود.
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما