ترجمه مقاله

آمپر

فرهنگ فارسی معین

(پِ) [ فر. ] ( اِ.) واحدی برای اندازه - گیری شدت جریان برق . ؛ ~ کسی بالا رفتن کنایه از: خشمگین شدن وی .
ترجمه مقاله