آمخته

فرهنگ فارسی معین

(مُ تِ) (ص مف .) نک آموخته .
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما