ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آماهیدن

فرهنگ فارسی معین

(دَ) (مص ل .) نک آماسانیدن .
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما