ترجمه مقاله

آماهانیدن

فرهنگ فارسی معین

(دَ) (مص م .) نک آماسانیدن .
ترجمه مقاله