ترجمه مقاله

آمانی

فرهنگ فارسی معین

[ ع . ] ( اِ.) جِ امنیّت ؛ آرزوها.
ترجمه مقاله