ترجمه مقاله

آمال

فرهنگ فارسی معین

[ ع . ] ( اِ.) جِ امل ؛ امیدها، آرزوها.
ترجمه مقاله