ترجمه مقاله

آماق

فرهنگ فارسی معین

( اِ.) گوشه چشم .
ترجمه مقاله