ترجمه مقاله

آماسیدن

فرهنگ فارسی معین

(دَ) (مص ل .) باد کردن ، ورم کردن .
ترجمه مقاله