ترجمه مقاله

آماس

فرهنگ فارسی معین

( اِ.) = آماز: ورم ، برآمدگی ، آماده و آماز نیز گویند.
ترجمه مقاله