ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آلست

فرهنگ فارسی معین

(لَ) ( اِ.) = آلسن : نک آلر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ