ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آلر

فرهنگ فارسی معین

(لَ) ( اِ.) سرین ، کفل .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ