ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آشپزخانه

فرهنگ فارسی معین

( ~. نِ) (اِمر.) آنجا که غذا پزند، مطبخ .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ