ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آزرمجو

فرهنگ فارسی معین

(ی ) ( ~.) (ص فا.) 1 - با شرم ، کم رو. 2 - منصف ، عادل .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ