ترجمه مقاله

آزردگی

فرهنگ فارسی معین

(زَ یا زُ دِ)(حامص .)رنجش ، رنجیدگی .
ترجمه مقاله