ترجمه مقاله

آب زیپو

فرهنگ فارسی معین

(پُ) (اِمر.) (عا.) غذای آبکی ، رقیق و کمرنگ ، کم مایه و بی مزه .
ترجمه مقاله