ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آبخو

فرهنگ فارسی معین

(اِمر.) جزیره .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ