ترجمه مقاله

یگ سیب

گویش مازنی

اندکی – بسیارکم
ترجمه مقاله