ترجمه مقاله

یگ دست

گویش مازنی

یک دست – هماهنگ – از یک نوع
ترجمه مقاله