ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گزنه

گویش مازنی

۱گزنه،گزنا،گزنک،گیاهی است از رسته ی دو لپه های بی گلبرگ ...
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ