ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کولاپی

گویش مازنی

نام آبادی از دهستان فیروزجاه شهرستان بابل
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ