ترجمه مقاله

کانجوله

گویش مازنی

تفاله ی کنجد یا هر چیزی شبیه آن
ترجمه مقاله