ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چکل پشو هدائن

گویش مازنی

۱زیر و رو کردن ۲ریشه یابی ۳باز کردن گره های پشم و پنبه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ