ترجمه مقاله

چچی

گویش مازنی

گیاهی که در گندم زارها روید و دارای دانه های تلخ استدر صورت ...
ترجمه مقاله