ترجمه مقاله

چچی گر

گویش مازنی

۱خرده فروش دوره گرد ۲دارنده ی چرخ دستی
ترجمه مقاله