ترجمه مقاله

چچی گاردنه

گویش مازنی

وسیله ای که توسط آن چوب نیم سوخته را در اجاق جا به جا کنند ...
ترجمه مقاله