ترجمه مقاله

چس و چلاس

گویش مازنی

کنس – غیربخشنده – خسیس
ترجمه مقاله