ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پورهچین

گویش مازنی

۱چین خوردن – چروک برداشتن ۲ناصاف گستن سطحی صاف
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ