ترجمه مقاله

پلته

گویش مازنی

پنبه ی خالص که آن را تاب می دهند تا آن را به وسیله ی چل(چرخ ...
ترجمه مقاله