ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پشت کو هدائن

گویش مازنی

کنایه از:به قدرتی متکی بودن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ