ترجمه مقاله

پروک پروک

گویش مازنی

۱باز و بسته کردن پلک چشم ۲حالت لرزیدن شعله ی چراغ
ترجمه مقاله