ترجمه مقاله

پرتاس

گویش مازنی

کسی که سخن را خام و نسنجیده زند و از ایراد هر حرف نابجایی ...
ترجمه مقاله