ترجمه مقاله

پرتاس

گویش مازنی

۱بافشار ۲پرشتاب ۳تعجیل
ترجمه مقاله