ترجمه مقاله

پرتاس

گویش مازنی

۱جنگل انبوه و پردرخت بیشه زارجنگل ۲دامنه هایی که پرباران ...
ترجمه مقاله