ترجمه مقاله

پرتاس

گویش مازنی

۱خار و خاشاک موجود در زمین یا هرجایی دیگر ۲فوران
ترجمه مقاله