ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پابزان

گویش مازنی

۱لگد زدن ۲گشتن ۳پای کوفتن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ