ترجمه مقاله

وله هچچی

گویش مازنی

وسیله ای که کاربرد نداشته باشد – اسقاطی
ترجمه مقاله