ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هلیمو

گویش مازنی

۱حلیم برنج پس از آبکش کردن برنج ۲حلیم
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ