ترجمه مقاله

هلا هلا

گویش مازنی

۱باز باز – گشاد گشاد ۲به راه افتادن
ترجمه مقاله