ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هر هری

گویش مازنی

هر چیز شل و از هم واشده
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ