ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هتکلی

گویش مازنی

الکی – سرسری – کار بی هدف
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ