ترجمه مقاله

هبلاسانیین

گویش مازنی

پلاسانیدن – پژمرده ساختن
ترجمه مقاله