ترجمه مقاله

هبر هبر هکاردن

گویش مازنی

بگیر و ببند کردن
ترجمه مقاله