ترجمه مقاله

نادرس

گویش مازنی

نادرست – آدم ناصادق
ترجمه مقاله