ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناخش

گویش مازنی

ناخوش – مریض – بیمار – علیل
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ